ruang – ruyut

ruang — lubang; ruang ni igung – lobang hidung; : patahar ruangnin – besarkan/lebarkan lobangnya; marruang – berlubang; berongga (?); parruangan – lobang yg digali: parruangan ni monsi – lobang yg digali oleh tikus

rubing — sumbing; rubingon – menderita sumbing

rubungrubung sejenis ulat

rudang — hiasan, sunting, mahkota, karangan: rudang sortali hagoluhan – mahkota kehidupan: marrudang – marrudangkon – berhiaskan, memakai hiasan; irudangi – dimahkotai: “irudangi halak na toruh maruhur marhitei haluahon” – “memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatansaburan rudang – keguguran (kandungan); “rudang na majenges do ai bani ulumu” –  “karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu”;

rugia rugi; marrugi-rugi – berugi-rugi; marharugian – berkerugian: marharugianbanggal – menderita rugi besar; harugian – kerugian

rugunkumpul; (Tb, rimbun, lebat)

ruhutaturan, ketentuan, petunjuk: ruhut paminsangon –  

rujak (1) — tercocok, tercucuk, tertusuk; naheihu rujak nantuari i juma – kaki saya tertusik kemarin di ladang; rujak-rujak – alat utk menusuk; marrujak – menusuk; marujak – tertusuk; irujak – ditusuk;  

rujak (2) — rujak; marrujak – merujak, membuat rujak 

ruji1 ruji-ruji – marruji-ruji – membuang undi; marhitei ruji-ruji – dg membuang undi; 2 meramal, memprediksi; 3 membuat perhitungan, mengevaluasi 

rukasgeledah, razia; manrukas – menggeledahmanrukasi – menggeledahi; irukas(i)– digeledah(i)

rumei — menitik-nitik, meleleh: rumei iluh bai huyumni – air matanya menitik-nitik di pipinya

rumah — rumah; rumah-rumah – 1 rumah-rumahan mainan anak; peti jenazah, peti mati: pamasukkon hu rumah-rumahni – memasuukan ke peti jenazah; sarumah – serumah; 

rumang — bentuk, rupa, gambaran, rangka, sosok sesuatu: “seng marrumang anjaha lumei do tanoh on” – “bumi belum berbentuk dan kosong”

rumbak1 roboh, tumbang; marumbak – roboh, tumbang; marrumbakkon – merobohkan; irumbakkon – dirobohkan; 2 condong, cendrung: rumbak ni parsahapan – kecondongan hasil pembicaraan

rumbia — (atap) rumbia

rumbuk — sesuai, cocok, serasi, singkron: “rumbuk ma baen parhata ni parugas in” – buat serasi suara peralatan (musik) itu; parumbukkon – menyesuaikan, menyerasikan, mensingkronkan; marparumbukan – mengadakan perhitungan utang piutang 

rundakcentang-perenang, berantakan, tdk beraturan: mase ipaturut rundak – mengapa dibiarkan berantakan/centang-perenang; rundak-rundak – ?; manrundaki – membuat berantakan; irundaki – sst menjadi tdk teratur/berantakan

rundut1 kusut, acak-acakan, awut-awutan, semrawut; 2 kacau balau: uhur na rundut – hati yg kusut, kacau balau 

rungga — 1 buangan semak belukar sisa-sisa tebasan setelah membuka ladang; 2 onggokan semak belukar yg sengaja ditaruh sbg perintang di ladang agar tdk dilintasi; 3 onggokan semak belukar di sungai yg terhanyut banjir

runggang — marunggang – jatuh terpental, tergelincir;  

runggas — lasak, tidak bisa diam: dakdanak na runggas anak yang lasak, tidak mau diam; lih. hensang

runggu (1) — kumpul, himpun, mufakat; marrunggu – berkumpul, bermufakat membicarakan sst yg harus diselesaikan; harungguan – perkumpulan, himpunan; marharungguan – ?; parrungguan – tempat berkumpul; Tigarunggu – nama desa di Kec Purba, Kab Simalungun, Prov Sumatera Utara Kodepos‎: ‎21165

runggu (2) — terpadu, selaras, harmonis: anggo runggu ma hata ni gonrang marosuh ma homa diri mangondokkon – kalau gendang sdh berbuyi selaras hati senang menarikannya  

rungkub — tutup, liput, tudung; manrungkub – menutupi, meliputi, menudungi; irungkup – itutup; rungkubon – ? 

rungkuplih. rungkub

rungrung — manrungrung – mengosongkan sambil digoyang-goyang

runsang — mulai menghasilkan bulir (tt padi setelah bunting): panorang runsang ma omei nami – padi kami saat mulai menghasilkan bulir; manrunsangan – bulir padi pada bermunculan

runsi mayang padi setelah butir padinya dirontokkan;

runta — ronta;  lih untor

runtingpotong, kerat?; manrunting – memotong: manrunting bulung galuh bahen tinapak – memotong daun pisang utk “tinapak” (lih. tinapak); manruntingi – memotongi; panruntingan – sisa potongan, kelebihan, sisa; ; panrunting-runtingan –kelebihan, sisa-sia: panrunting-runtingan ni parhiraanni do iberehon galangani – sisa-sisa perhitungannya yang diberikannya sebagai persembahannya.

runtun — /rut.tun/ manruntun – menarik batang sirih dari panjatannya (spy mudah mengambil daunnya); siruntun – yg mampu mengeluarkan sst dr ikatan rumpunnya

rup — sama, sama-sama, bersama: (nongkan) aipe hanami rup ijon – baru saja kami sama-sama disini; mardalan rup – berjalan bersama; rup pakon – bersama dengan; rup-rup – sama-sama: rup-rup mangan – sama-sama makan; lih. var rap

rupa1 rupa: mintor lupa ma ia, atap sonaha do rupani ai – ia segera lupa bagaimana rupanya; 2 warna: siaha rupani – bgm warnanya; marrupahon – menyerupai, menyamar sebagai: “roh do sidea bannima marrupahon biri-biri” – “yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba”;

rupei — bagian, milik, hak; marrupei – mendapatkan bagian: parrupei bani goluh magira –  mendaptkan bagian dlm hidup kelak;

rurus — gugur, luruh; manrurus – 1 meluruh: manrurus buah na dob mabei – meluruh buah ys sdh ranum; 2 memerosotkan diri ke bawah; 3 menggugurkan: manruruskon marurus – 1 berguguran, meluruh; 2 meluncur kebawah; irurus – diluruh; panrurus – pencahar: tambar panrurus – obat pencahar; panrurusan – tempat meluncur;    

rurut — manrurut – 1 proses membentuk tali secara tradisional, al dr ijuk; panrurutan –alat dr kayu atau bambu yg digunakan untuk “manrurut; 2 proses membentuk rantai perhiasan logam mulia

rusak — khawatir, cemas, susah hati, takut: rusak do uhurhu mangidah ho – saya khawatir melihatmu; “anjaha rusak ma sagala bangsa i tanoh on anjaha bajoraon…” – “di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung ….”

rusama kasar: jambulan na marusam – rambut yg kasar

rusbangtempat tidur dari kayu

rusia — rahasia: “Ia do na mananda rusia ni uhur” – “Karena Ia mengetahui rahasia hati”!; marrusia – mempunyai rahasia.

rusrus — longsor; manrusrus – longsor, gugur dan meluncur kebawah (tt tanah): halani udan na marnunut-nunut manrurus do juma nami – krn hujan yg terus-menerus ladang kami longsor; irusrus – dilongsorkan: irusrus bah – dilongsorkan air

rutiroti

rutruttanggal, terlepas, terlepas; manrutrut – menarik, melepaskan, menanggalkan: ; manrutruti – bertanggalan, berlepasan; marutrut – lepas, tanggal (ttg tali, tambang, benang kain, dll): bonang ni kaen na domma matua urah marutrut – benang kain tua mudah lepas: mangkarutrut – bertanggalan: domma matua ulos on,mangkaruttut ma bonangni – “ulos” ini sdh tua, benangnya sudah berlepasan    

rutu — kudis, kurap: rutuon – kudisan, kurapan: baliang na rutuon – anjing yang kudisan; marutu – gerutu, kasap, kesat, tdk licin: marutu ope, hurang lemes ope pangotamnin –  msh kasap, msh kurang licin ketamannya; marbarutu – bergerutu; lihgutul

rutus, marutus? — putus “mrotoli”?, putus tp tdk sempurna/tuntas: marutus do parrotap ni tali aribut anggo pisou majol-majol do ipakei – putusnya tdk tuntas kl memotong tali ijuk dg pisau majal.

ruyut?

<< ro – roti

sa – sayur >>

 
 
 
Advertisements